De aanpak van wateroverlast, verbetering van de waterkwaliteit en de realisatie van hoogwaterbescherming voor alle Limburgers, blijven ook de komende jaren de topprioriteiten van Waterschap Limburg.

Dat staat in het nieuwe waterbeheerprogramma 2022-2027: ‘Limburgs water in een veranderend klimaat’.

Het algemeen bestuur van waterschap Limburg heeft dit programma, met daarin de wateropgaven voor de komende jaren, op 8 december vastgesteld.

Als de watercrisis van afgelopen zomer wel één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het dat we versneld maatregelen moeten nemen om ons te wapenen tegen wateroverlast en droogte.

Langs de Maas wordt tot 2050 een groot deel van de circa 200 km dijk verhoogd, versterkt of verlegd. Op een aantal trajecten krijgt de rivier meer ruimte.

Veel van de Limburgse dijken zijn de afgelopen jaren al eens versterkt. De komende jaren blijft Waterschap Limburg samenwerken om te voldoen aan de in 2017 door het Rijk vastgelegde normen.

De komende jaren vormt waterschap Limburg nog 72 kilometer aan rechte afvoerbeken om naar kronkelende natuurbeken. De grootste nog te realiseren projecten liggen in de Geleenbeek, de Roggelse beek en de Everlose beek.

Ook het verder zuiveren van afvalwater vraagt om forse investeringen. Steeds meer afvalstoffen, waaronder medicijnresten, belasten de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het nieuwe beleid van het waterschap besteedt ook ruim aandacht aan verduurzaming van het waterbeheer. Doel is in 2025 energieneutraal te zijn en gedeeltelijk al circulair. De meeste energie gaat naar het zuiveren van afvalwater.

Het programma is digitaal te bekijken op www.waterschaplimburg.nl/waterbeheerprogramma.