Het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Beek heeft een sluitende begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad.

Hoewel de uitdagingen in de jeugdzorg en Wmo onverminderd groot blijven, laat de begroting een sluitend meerjarenperspectief zien. Er wordt niet bezuinigd en ook de woonlasten voor inwoners en bedrijven blijven laag.

Wethouder Ralph Diederen (financiën): “We maken lopende projecten af en laten Beek financieel gezond achter voor een volgende bestuursperiode.”

Tegen deze achtergrond presenteert het college met trots een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025, zonder dat hiervoor een extra OZB-bijdrage van huiseigenaren en bedrijven wordt gevraagd.

De gemeenteraad debatteert op 11 november over de begroting 2022 -2025.