Bron: Nieuwsbrief juli Boskalis – Verruiming Julianakanaal Haven Stein

Bouwkuip Noord
Aan de noordzijde (ter hoogte van Jumbo) staat nog een klein deel van de bouwkuipdamwand en nog een aantal aanvaringspalen. De werkzaamheden in de bouwkuip zijn hier afgerond. De
bodemhoogte en bodembescherming aan de andere zijde van de damwand in de passantenhaven wijken dusdanig af dat hiervoor nog het een en ander moet worden aangepast. Deze werkzaamheden worden aan het eind van de verruimingswerkzaamheden uitgevoerd.

Bouwkuip Zuid
Afgelopen periode heeft Boskalis de werkzaamheden opgepakt in het vak waar tijdens de calamiteit de tijdelijke kleidam was aangebracht (zie het groene vak op de tekening hieronder).

De kleidam is ontgraven en er is een waterremmende laag en bodembescherming aangebracht. Eind week 28 zal de betonlaag over de stenen worden aangebracht. Vanaf week 29 zal de
bouwkuip (met uitzondering van vak C) langzaam met water vol worden gezet, waarbij men tegelijkertijd de bestaande damwand dichtlast.
Vanaf week 30 zullen de stempels en damwanden van de grote bouwkuip worden verwijderd. Tevens zal vanaf week 30 bouwkuip C worden ontgraven en zal daarin een waterremmende laag
worden aangebracht. In week 32 en 33 zal de beschermingsconstructie van vak C worden aangebracht en zullen de damwanden ook hier verwijderd worden. In week 34 en 35 zullen de laatste zaken op de oever worden afgerond.

Grondwater
Het grondwater heeft het normale peil en volgt zoals gebruikelijk het Maaspeil. Er is dus geen lekkage meer. Boskalis monitort de grondwaterstanden tijdens de werkzaamheden 24/7.

Planning
Komende periode zullen de resterende werkzaamheden binnen de grote bouwkuip en kuip C worden uitgevoerd, te weten:
Aanleg waterremmende laag;
Aanleg bodembescherming;
Ontgraven bouwkuip C;
Verwijderen damwanden bouwkuip C.

Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie wordt doorgegaan met de werkzaamheden. Dit kan mogelijk enige hinder tot gevolg hebben. Er wordt alles aan gedaan om deze hinder zoveel mogelijk te beperken en men streeft er naar om alle werkzaamheden begin september af te ronden.

Bron: Nieuwsbrief Boskalis