De firma Boskalis brengt regelmatig een update uit van de werkzaamheden met betrekking tot de verruiming van het Julianakanaal.

Bouwkuip Noord

Aan de noordzijde (ter hoogte van Jumbo) staat nog een klein deel van de bouwkuipdamwand en nog een aantal aanvaringspalen. De werkzaamheden in de bouwkuip zijn hier afgerond. De bodemhoogte en bodembescherming aan de andere zijde van de damwand in de passantenhaven wijken dusdanig af dat hiervoor nog het een en ander moet worden aangepast. Deze werkzaamheden worden aan het eind van de verruimingswerkzaamheden uitgevoerd.

Bouwkuip Zuid

Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het aanbrengen van damwanden om in de grote bouwkuip een kleine bouwkuip te creëren. Deze kleinere bouwkuip (vak C in afbeelding 1) omsluit het gebied waar de calamiteit destijds heeft plaatsgevonden, waardoor de (bodem)omstandigheden zijn gewijzigd.

Wanneer de werkzaamheden t.b.v. de realisatie van vak C zijn afgerond, wordt de grote bouwkuip weer geheel leeggepompt. Na het leegpompen zal de bodembescherming in het resterende deel van de bouwkuip (het groen gearceerde gedeelte in afbeelding 1) worden aangelegd. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 1,5 maand in beslag.

Hierna wordt de grote bouwkuip wederom vol gezet met water en wordt de bouwkuip verwijderd. De kleine bouwkuip vak C wordt daarna m.b.v. kraanschepen ontgraven. Deze werkzaamheden duren nog ongeveer 8 weken.

Grondwater

Tijdens het aanbrengen van de damwanden is het grondwaterpeil, zoals verwacht, licht gestegen en is na afronding van de werkzaamheden weer gedaald.

Het grondwater heeft het normale peil en volgt zoals gebruikelijk het Maaspeil. Er is dus geen lekkage meer. De aannemer monitort de grondwaterstanden tijdens de werkzaamheden 24/7.

Planning

Komende periode zullen we de resterende werkzaamheden binnen de grote bouwkuip uitvoeren, te weten:
Ontgraven kleidam;
Aanleg waterremmende laag;
Aanleg bodembescherming.

Tevens zullen de bigbags met zand, welke aan de Urweg staan worden verwijderd.

Algemene informatie
Bel naar: 0800 – 8002
Via de site: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/maas-verruiming-julianakanaal