Ook dit jaar kan Stein weer een meerjarig sluitende begroting presenteren.

‘Maar dat kwam niet tot stand zonder slag of stoot’ vertelt de wethouder financiën, Natascha Wingelaar.

‘De gemeente staat komende jaren voor een grote financiële opgave. De voornaamste oorzaken hiervan liggen binnen het sociaal domein waarbij de lasten van de Jeugdzorg en Wmo onverwacht flink stegen.’

Om deze reden besloot het college afgelopen zomer om niet in te zetten op nieuw beleid, maar om de raad een stappenplan voor te leggen waarmee de gemeente deze financiële uitdaging het hoofd kan bieden.

Om de gewenste besparingen te realiseren hebben medewerkers, college en raad de afgelopen periode intensief samengewerkt en twee trajecten bewandeld.

Enerzijds is gekeken naar een mogelijke verlaging van de uitgaven binnen het sociaal domein zelf.

Hiervoor heeft een extern bureau de mogelijke maatregelen binnen het sociaal domein onderzocht.

Maar omdat de opgave aanzienlijk was en niet volledig binnen het sociaal domein kon worden opgevangen, is ook binnen de rest van de organisatie gezocht naar besparingen.

‘Ieder dubbeltje is omgedraaid en al onze taken en activiteiten zijn onder de loep genomen. En met succes!

In de nieuwe begroting zijn niet alleen alle financiële uitdagingen verwerkt, maar het is ons gelukt om het coalitieakkoord daarbij zoveel mogelijk in stand te houden’, vertelt wethouder Wingelaar.

‘Natuurlijk moeten we hier en daar afscheid nemen van de gouden randjes, maar niemand wordt écht heel hard geraakt.

Door alle inspanningen is vanaf 2022 de begroting meerjarig positief sluitend, met een uitstekend weerstandvermogen.

Waarbij ook nog steeds voldoende ruimte is om te investeren en de gewenste kwaliteit in zowel de openbare ruimte als de zorg op peil blijft.’

De wethouder sluit af: ‘Ik ben enorm trots hoe iedereen vanuit zijn of haar rol hier zijn steentje aan heeft bijgedragen en we dit gezamenlijk hebben weten waar te maken.’

Gemeente Stein heeft het effect voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk gehouden.

Na twee jaar wordt voor het eerst de Onroerendzaakbelasting (OZB) met 2% geïndexeerd en in de subsidie aan verenigingen kan men een lichte afwijking constateren.

Maar waar men voornamelijk een verhoging gaat zien is in de afvalstoffenheffing. Voor een gemiddeld gezin betekent dit in totaal onder de streep een verhoging van zo’n € 28,35 per jaar­.