Sittard-Geleen draait in 2022 en 2023 een deel van de verhoging van de lokale lasten terug. Het overschot van 3,6 miljoen in de begroting van 2022 wordt onder meer ingezet voor het niet verhogen van de OZB voor woningen en voor de halvering van de hondenbelasting. Daarmee geeft het college invulling aan de raadsbrede moties ‘lokale lasten’.

Door actualisering van de begroting op een aantal onderdelen zijn ook extra middelen beschikbaar voor onder meer het beheer in de openbare ruimte (zoals groenbeheer) en het laaghouden van de parkeertarieven. Ook kan Sittard-Geleen hiermee tegemoet komen aan de toenemende zorgvraag in het Sociaal Domein (jeugd, Wmo en participatie).

Intensieve samenwerking

De gemeenteraad is dit jaar in een eerder stadium betrokken bij de begroting, en heeft voorstellen gedaan voor het besteden van het overschot van 3,6 miljoen. Wethouder Judith Bühler (Financiën): “We hebben in twee sessies samen gekeken naar de begroting en zijn in goed overleg tussen het college en de gehele gemeenteraad tot voorstellen gekomen waarvan we allemaal denken dat die goed zijn voor onze inwoners. Ik ben heel blij met die intensieve samenwerking. Het college heeft waar mogelijk de voorstellen van de raad gehonoreerd. ”

Na jaren van bezuinigen, heeft Sittard-Geleen door solide en consistent financieel beleid weer financiële ruimte om vooruit te kijken. De financiën zijn structureel op orde en de gemeente staat zoals bekend weer onder ‘normaal’ repressief toezicht van de provincie.

De belangrijkste beslissingen in de begroting 2022 op een rij:

– Geen verhoging OZB voor woningen in 2022 en 2023

– Hondenbelasting halveren tot niveau kostendekkend in 2022 en 2023

– Extra impulsgelden (500.000 euro) voor het MKB

– Elk huishouden een voucher van 12,50 euro voor het milieupark

– Een extra reservering van circa 900.000 euro voor de Toekomstvisie (de ontwikkelpaden)/het risicoprofiel.

Corona
Daarnaast wil Sittard-Geleen de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers
en instellingen zoveel mogelijk beperken. Het Rijk heeft via een aantal steunpakketten hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De gemeente heeft een deel van deze rijksmiddelen zo gericht mogelijk ingezet om de nadelige corona-effecten op te vangen. Het restant uit de steunpakketten zetten we in om ook in 2022 waar nodig maatregelen te kunnen treffen.

Toezeggingen
De begroting bevat ook een winstwaarschuwing voor de komende jaren. Veel gemeenten hebben problemen om de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 structureel sluitend te krijgen. Dat speelt ook in Sittard-Geleen.

Dat heeft een aantal oorzaken. Met name in het sociaal domein zijn aan de ene kant taken, bevoegdheden, organisatie, en aan de andere kant de middelen niet in balans: er wordt meer uitgegeven in het sociaal domein dan er geld beschikbaar is. Dat komt door de ‘ open-einde regelingen’ waarbij zorg altijd geleverd wordt als dat echt nodig is, ook al is er eigenlijk geen geld voor. Vooral bij jeugdzorg en Wmo wordt daar steeds vaker gebruik van gemaakt. In welke mate het Rijk dat gaat compenseren, is nog niet bekend.

Onzekerheid

De VNG dringt er daarom ook op aan dat in de kabinetsformatie afspraken worden gemaakt over een oplossing van de structurele financiële problemen van de gemeenten. Op onderdelen zijn al toezeggingen gedaan, zoals de extra middelen voor de jeugdzorg en het bevriezen van de opschalingskorting in 2022. Welke structurele financiële maatregelen daadwerkelijk worden getroffen moet blijken uit het nieuwe regeerakkoord. Dat zorgt voor veel onzekerheid.

Wethouder Bühler: “Daarnaast komt er veel op gemeenten af; onder meer de oplossing van het woningtekort, de energietransitie, klimaatadaptatie en de stikstofcrisis. Bovendien zijn de effecten van de coronacrisis voor de komende jaren lastig in te schatten. Deze zaken hebben allemaal financiële gevolgen, die nog onzeker zijn.”

Derde rapportage
Gelijk met de begroting werd ook de derde rapportage 2021 gepresenteerd. Daarin is sprake van een tekort op de begroting 2021 van 2,18 miljoen euro. Dit komt vooral door een aantal autonome ontwikkelingen zoals de jeugd en Wmo, die bij het vaststellen van de begroting van 2021 ook al werden benoemd, en het niet doorgaan van de Zuidelijke Spooraansluiting. Dit bedrag wordt aangevuld uit de algemene reserves.

Uit de beschikbare Rijksmiddelen is 1,5 miljoen euro benut voor het opvangen van corona-effecten, vooral voor de inzet van de impulsgelden cultuur, impulsgelden jeugd en de maatwerkaanpak gemeenschapsaccommodaties.

Er is ook ruimte voor nieuwe investeringen, staat in de derde rapportage. Zo wordt voor het nieuwe schaatsseizoen de ijsdweilmachine van Glanerbrook vervangen en wordt geld vrijgemaakt voor het vervangen van 19 ondergrondse containers voor glas en textiel.

 

De raad spreekt in de Rondes van 21 oktober en 4 november over de begroting en de derde rapportage. In de Raadsvergaderingen van 10 en 11 november nemen zij hierover een besluit.