Het college van B&W van Sittard-Geleen presenteert met een tevreden gevoel de jaarstukken 2020.

Door ook het vorige jaar strikte begrotingskaders te hanteren, is 2020 financieel afgesloten met een overschot van 3,6 miljoen euro.

De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 1 en 8 juli in de Rondes en op 13 en 14 juli in de raadsvergadering.

Op basis van het coalitieakkoord Samen Duurzaam en het Addendum hierop, heeft het gemeentebestuur in 2020 verder gewerkt aan het duurzaam op orde houden van de financiën.

Het afgelopen jaar heeft de provinciaal toezichthouder het vierjaarlijks verdiepingsonderzoek naar onze financiële functie en financiële positie uitgevoerd.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het Provinciebestuur besloten Sittard-Geleen meerjarig repressief toezicht te verlenen voor de periode 2020-2023.

Van het positief saldo van 3,6 miljoen euro komt 2,1 miljoen euro door corona-gelden.

Het afgelopen jaar leefde iedereen in de gemeentelijke organisatie erg mee met de inwoners die op welke manier dan ook zijn getroffen door corona.

Wat de gevolgen op lange termijn zijn van de pandemie, die nu hopelijk op zijn eind loopt, is nog niet zeker.

Het nog niet uitgegeven geld dat hiervoor bestemd is, houdt deze bestemming dan ook. Het college is zich er ten volle van bewust dat de gevolgen van corona nog lang zullen na-ijlen.

Van de overige 1,5 miljoen euro wordt ruim zes ton toegevoegd aan de algemene reserve. 900.000 euro wordt dit jaar onder meer gebruikt voor de oplossing van het tekort dat ontstaan is op de grondexploitatie en het invullen van onze taakstellingen op het gebied van vastgoed.

 

Ook de tweede rapportage 2021 is deze week gepubliceerd. Het begrotingssaldo tot en met de tweede rapportage is in 2021 59.000 euro voordelig.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast is de afgelopen tijd nog eens goed gekeken of alle gereserveerde gelden nog nodig zijn.

Dit resulteert in een vrijval van 1,09 miljoen euro. Ook daarvan gaat een deel naar de algemene reserve.

Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van de verlichting in de parkeergarage Zuyderland, het verplaatsen van de ingang van het Kasteelpark Born en de voorbereiding van de gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90.

Vanaf 2022 heeft de gemeente jaarlijks een structureel tekort van circa 500.000 euro. De oplossing voor dit tekort wordt meegenomen in de voorbereiding van de begroting.