– De gemeente Sittard-Geleen presenteert voor het jaar 2023 een sluitende begroting. Het college legt daarmee een gezonde basis voor de nieuwe periode maar blijft waakzaam. “We bevinden ons in onzekere tijden. Daarom is het zaak voorzichtig en realistisch te begroten, waarbij Sittard-Geleen financiering van ingezet beleid combineert met een gezond huishoudboekje.” aldus wethouder financiën Bühler.

 

Meerjarenperspectief

Waar de afgelopen jaren binnen de begroting ruimte was om samen met de raad een aantal investeringen te doen is daar weinig mogelijkheid toe in het eerste jaar van de periode 2023-2026. Veel ruimte is er niet. De naweeën van de coronacrisis, samen met de uit de pan vliegende energieprijzen en algemene prijsstijgingen en onzekerheid over het rijksbeleid maken dat we onzekere tijden tegemoet gaan. Voor de komende jaren presenteert het college van B&W sluitende begrotingen. In 2024 en 2025 worden overschotten verwacht als gevolg van extra rijksmiddelen om de effecten van loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Het college verwacht echter forse tekorten in het zogenaamde ravijnjaar in 2026. Wethouder Bühler wil daar echter niet op wachten. “We dringen aan bij het Rijk om de onzekerheid voor de gemeentefinanciën vanaf 2026 weg te nemen.” Sittard-Geleen presenteert daar mee tot 2026 sluitende begrotingen en een gezond financieel perspectief. Het college speurt op de korte termijn naar financiële ruimte om te investeren en de mogelijkheden om verhoging van de lasten te beperken met in het achterhoofd dat er op de langere termijn uitdagingen aan zitten te komen.

 

Voorzichtig investeren

We bevinden ons in onzekere tijden. Diverse crises volgen elkaar op. Het Rijksbeleid in antwoord daarop is nog niet verder uitgewerkt. Dat samen met de beperkte financiële ruimte maakt dat de begroting 2023 zogenaamd beleidsarm is opgesteld. Er is weinig tot geen ruimte voor nieuwe keuzes. Bij de kadernota in het voorjaar 2023 kan men naar verwachting meer duidelijkheid en keuzes bieden. Desalniettemin zijn er een aantal urgente thema’s waarbij uitstel van financiering tot nadelige effecten leidt. Vooral gebiedsontwikkeling, verbetering op gebied van leefbaarheid, wonen en ruimte krijgen aandacht. De ontwikkelpaden Geleen-Zuid, Sittard-centrum en Geleen-centrum worden daarom gefinancierd in afwachting van verdere voorstellen bij de kadernota volgend jaar. Daarnaast volgt de gemeente de afspraken met de provincie inzake de investeringen op het vlak van mobiliteit en landschap. Een aantal noodzakelijke processen blijft daarmee in gang tot verdere financiële ruimte gezocht kan worden. De met inwoners opgestelde Toekomstvisie 2030 is daarbij in belangrijke mate richtinggevend.

Energierekeningen

De gemeente is bewust van de urgentie om steun te bieden aan inwoners, verenigingen en ondernemers. Nauwelijks bekomen van de coronacrisis wordt men nu hard getroffen door de energiecrisis. We brengen effecten van ontwikkelingen in beeld bij de 4de rapportage 2022. Tegelijk bereiden we voorstellen voor om met alternatieve inzet van mogelijke incidentele middelen negatieve effecten bij inwoners, verenigingen en instellingen tegen te gaan. Het college komt hier bij de 4de rapportage 2022 dan wel in de kadernota begin 2023 op terug.

 

Samen met de mensen

Het is belangrijk om oog te hebben voor al deze ontwikkelingen en hun invloed op de samenleving. Een gemeente zijn we samen. Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn allemaal onmisbaar. Die gezamenlijkheid is ons vertrekpunt en met de samen opgestelde Toekomstvisie 2030 bouwen we verder aan onze veerkrachtige stad. Deze lijn zullen we voortzetten bij de voorbereiding van de kadernota begin volgend jaar.

 

De begroting wordt besproken in de rondes op 20 oktober en 3 november, en ligt op 9 en 10 november ter besluitvorming voor in de raad.