Op 15 september jl. heeft het college van Stein het concept beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025 en het concept verordening schuldhulpverlening 2021 vastgesteld.

Het beleidsplan en de verordening zijn ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein en de SJAR.

 

Daarnaast biedt de gemeente inwoners en belanghebbenden conform Inspraakverordening gemeente Stein 2004 (artikel 3 en 4) op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid om een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein.

De gemeente biedt u graag de gelegenheid om tot en met 28 oktober 2020 een advies uit te brengen, dan wel een zienswijze kenbaar te maken.

 

Het concept beleidsplan en concept verordening zijn ter inzage gelegd bij de publieksbalie van de gemeente Stein en digitaal beschikbaar gesteld.

Na het adviestraject zal het college van B&W van Stein het definitieve beleidsplan en de verordening vaststellen en deze ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

De ingangsdatum van het beleidsplan en de verordening is 1 januari 2021.