ZOwonen, Huurdersbelangenraad Beek en de Gemeente Beek hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2022. De afspraken moeten leiden tot meer inclusieve wijken, een passend woningaanbod en het behoud en vergroten van leefbare en veilige woonwijken.

Belangrijke thema’s waar de Huurdersbelangenraad, ZOwonen en de Gemeente Beek jaarlijks afspraken over maken zijn de woningvoorraad, de betaalbaarheid daarvan, het verduurzamen van woningen, zorg en welzijn en leefbaarheid. Zo zijn er tal van afspraken gemaakt over starters op de woningmarkt, een gematigd huurbeleid, zonnepanelen voor 168 huurwoningen, het in beeld brengen van specifieke (kwetsbare) doelgroepen en meer samenwerking in wijken en buurten waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan.

Uitgangspunt van de afspraken is dat alle partijen samenwerken om ambities, die het woon en leefklimaat in Beek verbeteren, waar te maken. Daarbij krijgen ook inwoners de ruimte om mee te denken en mee te doen. Wethouder Ralph Diederen: “Een mooi voorbeeld daarvan is een bewustwordingscampagne onder 65plussers met een medische indicatie. Door hen te betrekken en te bevragen
over wat (op termijn) een passende woning voor hen is, hopen we voor meer doorstroming in de huurmarkt te zorgen. Op die manier kunnen deze mensen op tijd naar een geschikte woning verhuizen en zijn er minder woningaanpassingen nodig.”

De prestatieafspraken zijn ondertekend door Janine Godderij (directeur ZOwonen), Paul Montulet (voorzitter Huurdersbelangenraad Beek) en Ralph Diederen (wethouder Gemeente Beek).