De gezamenlijke kerkbesturen van Born, Buchten, Holtum, Obbicht en Grevenbicht hebben de intentie uitgesproken tot samenvoeging van genoemde parochies volgens de richtlijnen van het bisdom Roermond. Daartoe is een fusieprojectgroep ingesteld om de parochiefusie voor te bereiden. De fusieprojectgroep bestaat uit één bestuurslid uit iedere parochie en werkt nauw samen met de parochiecomités vaste commissies, de en de parochievrijwilligers. Het federatiebestuur fungeert als opdrachtgever/stuurgroep van deze projectgroep. De geplande fusiedatum is 1 januari 2023.

De parochiebesturen vinden het belangrijk om alle parochianen mee te nemen in het fusieproces en daarom worden in week 46 worden twee hoorzittingen gehouden.

Alle parochianen en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd voor deelname aan een van de twee hoorzittingen, die worden gehouden op:

Dinsdag 15 november om 20 uur, Gemeenschapshuis Buchten

Donderdag 17 november om 20 uur, Gemeenschapshuis Grevenbicht

Van de hoorzittingen wordt een verslag gemaakt als onderdeel van de fusieaanvraag bij het Bisdom.

Medio december besluit onze Bisschop over de fusie, waarbij tevens de parochiekerk wordt aangewezen en de pastoor en het parochiebestuur worden benoemd. In de tussenliggende tijd wordt hard gewerkt aan een nieuwe structuur en bestuur voor de nieuwe parochie Born.

De start van de nieuwe parochie zal worden gevierd tijdens een parochiebrede viering op 1 januari 2023 om 10 uur in de H. Martinuskerk in Born.

Dan is de nieuwe (fusie)parochie een feit en worden de administraties samengevoegd en worden alle zaken overgedragen aan het nieuwe bestuur. De fusieprojectgroep streeft ernaar om de nieuwe parochie dan herkenbaar ‘in de lucht’ te hebben, in pastoraal en materieel opzicht; parochieblad; nieuwsbrief en website.