De Raad van de gemeente Stein maakt bekend, dat het ontwerp van de Omgevingsvisie Stein 2040 met ingang van 24 november 2021, zes weken ter inzage ligt (dus tot en met 5 januari 2022). Dit op grond van de Inspraakverordening 2004 van de gemeente Stein.
De Omgevingsvisie is digitaal te raadplegen. Voor wie dat wil is er ook een schriftelijke versie om in te zien.

Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden.

Bekijk hier het hele document: omgevingsvisie (PDF, 7.0 MB)

Waar gaat de Omgevingsvisie over?

Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

Tevens zijn in de Omgevingsvisie een aantal basisprincipes geformuleerd die voor de gemeente Stein leidend zijn bij het voeren van integraal beleid in het kader van de fysieke leefomgeving.

Inzagemogelijkheid

De ontwerp-Omgevingsvisie is op verschillende mogelijkheden in te zien:

Zienswijze indienen (reactie geven)

Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen inwoners van de gemeente Stein en overige belanghebbenden een zienswijze indienen. Door het indienen van een zienswijze laat je weten wat je van de ontwerp-Omgevingsvisie vindt. Geef daarbij duidelijk aan op welke onderdelen van de ontwerp-Omgevingsvisie je een reactie geeft. Een reactie geven kan op de volgende manieren:

Schriftelijk

Via een schriftelijke reactie onder vermelding van “zienswijze” en zaaknummer 0971184672. Stuur deze naar:

Digitaal

Je kunt ook een e-mail met jouw zienswijze sturen naar omgevingswet@gemeentestein.nl met daarin jouw reactie

Mondeling

Maak hiervoor een afspraak met Pascalle Janssen (strategisch beleidsmedewerker) via telefoonnummer 046-435 93 04. Van jouw mondelinge reactie wordt een zienswijzeverslag gemaakt.

Meer informatie

Als je nog vragen hebt over het indienen van een inspraakreactie of het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente Stein kun je contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of per e-mail via omgevingswet@gemeentestein.nl.