Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering van 11 en 12 november inzake de programmabegroting 2021 zullen Marcel Claessens namens gob en Phil Boonen namens DNA gezamenlijk een motie indienen.

De motie roept het college van B&W op om een (digitaal) meldpunt op te richten voor (sport)verenigingen en stichtingen waar ze snel en gemakkelijk terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben ten gevolge van corona.

 

Daarnaast vragen gob en DNA om alle (sport)verenigingen en stichtingen hierover aan te schrijven en (actief) over te informeren en hier verder via de gebruikelijke kanalen ruchtbaarheid aan te geven.

gob en DNA realiseren zich dat een bloeiend (sport)verenigingsleven van vitaal belang is voor de sociale structuur en cultuur van de wijken en dorpen in onze gemeente.

 

Een (digitaal)meldpunt waarbij (sport)verenigingen en stichtingen zich kunnen melden voor ondersteuning in de meest brede zin van het woord, waaronder financiële steun, zou kunnen bijdragen aan de continuïteit van deze van belang zijnde organisaties.

gob en DNA hebben het initiatief genomen en hebben momenteel overleg met alle andere partijen of ze de motie mee willen indienen dan wel ondersteunen.