Vrijdag presenteerte het college van Burgemeester en Wethouders de
jaarrekening 2021. Schreef Beek vorig jaar nog zwarte cijfers, dit jaar schrijft ze rode.

Het tekort op de jaarrekening bedraagt €127.000 euro.
“Een klein en overzienbaar tekort”, zegt wethouder Ralph Diederen.
“De financiële positie van Beek is na twee coronajaren nog steeds solide en robuust.”

 

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in de realisatie van onder meer de
Strategische Toekomstvisie Baek to the Future.
Een greep uit de vele projecten die zijn gerealiseerd of in gang gezet zijn:

 

➢ Uitwerking en realisatie van het Beeks lokaal (corona)herstelplan.
➢ Beleidsnota Vrijwilligers ‘Samen op weg’ is vastgesteld.
➢ De transitievisie Warmte en Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg is
vastgesteld.
➢ De Beekse mobiliteitsvisie, inclusief uitvoeringsprogramma, is
vastgesteld.
➢ Voor Aviation Valley is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld.
➢ Onderzoek naar de realisatie van een integraal kindcentrum / brede
Maatschappelijke Voorziening in Beek als unilocatie voor BS Baeks
Kompas is opgestart.
➢ Het Beekse levensbomenbos is met 319 bomen uitgebreid.

De Beekse gemeenteraad buigt zich op 7 juli aanstaande over de jaarrekening.