Steins Belang, VVD en DOS hebben eerder aangegeven samen te werken aan een coalitie in de gemeente Stein. Daartoe zijn de onderhandelingen gestart en hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waar de inhoudelijke punten met elkaar zijn besproken. Deze gesprekken hebben geleid tot een principe overeenstemming over de inhoudelijke punten en het concept coalitieakkoord is al voorgelegd aan de achterbannen voor consultatie met fracties en leden en kan ook daar op instemming rekenen.

De coalitiepartijen hebben het coalitieakkoord van 2018-2022 gebruikt als basis voor het huidige akkoord. Op diverse onderdelen zoals wonen, duurzaamheid en het sociaal domein zijn accenten gelegd en vindt intensivering van beleid plaats.

Zo wordt er de komende periode versneld gewerkt aan het realiseren van geschikte woningen voor zowel starters, jongeren alsmede ouderen. Daarnaast willen de partijen een energiebesparingsfonds oprichten als aanvulling op het al bestaande gemeentelijke zonnepanelenproject waar inwoners, ook de inwoners met een smalle beurs, een beroep op kunnen doen om hun woning te verduurzamen.

In het sociaal domein wordt naast een strakkere sturing op kostenbeheersing ook geïnvesteerd in ouderenbeleid, armoedebeleid, jeugd- en jongeren beleid en mantelzorg. Er worden extra pilotprojecten opgezet om te experimenteren met vernieuwende concepten om de  groeiende problematiek in het brede sociaal domein het hoofd te kunnen bieden.

Ook in de fysieke infrastructuur wordt extra geïnvesteerd door de lange termijn maatregelen van de verkeersarrangementen planmatig in 15 jaar weg te zetten en gebiedsgerichte aanpakken te versnellen. Het voornemen is om in deze bestuursperiode 2 scholen vanuit het integraal huisvestingsplan te vernieuwen. De middelen voor de vervangende nieuwbouw van de noodlokalen van SG Groenewald en de nieuwbouw/renovatie van OBS De Maaskei in Urmond zijn opgenomen in de financiële paragraaf.

Een ander speerpunt is het doorzetten van de in de vorige bestuursperiode ingeslagen weg op het gebied van recreatie en toerisme.

Vanuit een in te stellen coronaherstelfonds zullen ondernemers, verenigingen  en instellingen worden ondersteund. Een omscholingsfonds moet ervoor zorgen dat inwoners die op dit moment minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt worden omgeschoold naar beroepen waar grote schaarste is.

 

De stimuleringsregeling eigen kracht, die onze verenigingen extra ondersteunt bij hun activiteiten, krijgt een structureel karakter.

Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid zal met projecten extra worden ingezet om zaken als drugscriminaliteit, jeugdoverlast en illegale dumpingen aan te pakken. Maar ook aan de preventieve kant wordt gekeken hoe we inwoners meer met elkaar kunnen verbinden door een start te maken met de invoering van het zogenaamde IJslands Model.

Onderdeel van het coalitieakkoord is een financiële vertaling van voornemens vanuit het conceptakkoord. Daar wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd. Het ziet ernaar uit een groot deel van de wensen vanuit de coalitie ook met middelen kunnen worden ondersteund.

Tussen de partijen is ook een akkoord bereikt over de formatieomvang en de kandidaat wethouders voor het nieuw te vormen college. De wethouders Danny Hendrix, Joep Ummels en Natascha Wingelaar (DOS) en Gina van Mulken (Steins Belang) keren terug in het nieuwe college.

Citaat Gina: “  De afgelopen coalitieperiode hebben zich voor mij gekenmerkt door fijne samenwerking, collegialiteit en vertrouwen. Enigszins verrast maar zeker ook vereerd dat ik door mijn partij Steins belang werd voorgedragen als kandidaat wethouder om de komende bestuursperiode invulling te geven aan het nemen van bestuursverantwoordelijkheid namens mijn partij. Dit om continuïteit en stabiliteit in onze raadsfractie en college te continueren. In de wetenschap dat ik op de onvoorwaardelijke steun van mijn achterban maar zeker ook mijn thuisfront kan rekenen wil ik me de komende periode weer inzetten voor onze gemeenschap samen met mijn fractie, partij en coalitiepartners DOS en VVD met dezelfde passie als in de achterliggende periode.”

Frank Dassen van de VVD zal worden voorgedragen als wethouder voor de VVD. Samen met Joep Ummels zal Frank Dassen de portefeuille Sociaal Domein voor zijn rekening gaan nemen. Een portefeuille waar grote uitdagingen liggen zowel op financieel maar ook op sociaal maatschappelijk vlak.

Citaat Frank: “de afgelopen periode heb ik namens VVD Stein op een constructieve wijze mogen samenwerken met beide coalitiepartners DOS en Steins Belang.

Graag zetten wij als partij deze samenwerking voort om van Stein een nog betere gemeente te maken. Wij nemen dan ook hierin onze bestuursverantwoordelijkheid.

Door mijn kandidaat wethouderschap kiest de partij naast bestuursverantwoordelijkheid ook bewust voor verjonging en vernieuwing in de raadsfractie. Semna Rouschop zal met het invullen van de raadszetel daarbij ook de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van de VVD Stein zijn.”

Daarnaast worden grote uitdagingen voorzien op het gebied van Duurzaamheid en Wonen. Dat alles maakt dat wordt voorgesteld wordt om de huidige formatieomvang van 4,2 fte te handhaven.

Partijen zullen op 2 juni aanstaande de nieuwe coalitie presenteren en de wethouders aan de gemeenteraad voordragen voor benoeming. Het concept coalitieakkoord inclusief financiële doorrekening zal dan eveneens worden aangeboden aan de gemeenteraad.

De coalitiepartijen zullen tussen 2 juni en 7 juli een interactief proces met de gehele gemeenteraad doorlopen om gezamenlijk de dialoog aan te gaan en de overige partijen te mogelijkheid te geven om accenten of ideeën aan te dragen die voor hen belangrijk zijn. Het is aan de gemeenteraad om te wegen welke inbreng wordt meegenomen in het definitieve stuk alsmede welke status het coalitieakkoord en de financiële vertaling uiteindelijk zal gaan krijgen.

Formateur Danny Hendrix: “De afgelopen bestuursperiode hebben we als gemeente veel bereikt. Daarnaast is door de raad veel werk gemaakt van de bestuurscultuur in de gemeente Stein. We hebben met zijn allen de focus steeds meer gericht op wat wel mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is. Het coalitieakkoord willen we daarom ook graag aanbieden aan de gehele gemeenteraad om nog aanvullende punten aan te dragen en is daarmee dan ook een handreiking en een oproep aan alle partijen om hier inbreng op te geven.”

Voor eventuele vragen kan contact op worden genomen met formateur Danny Hendrix (06-46715288)