Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft een Beleidsbrief 2020 voor alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in zijn bisdom geschreven.

In de brief gaat de bisschop in op de toekomst van de parochies in Limburg als missionaire geloofsgemeenschappen.

Ook maakt hij een aantal nieuwe afspraken bekend in het kader van het benoemingenbeleid in het bisdom en roept hij op tot solidariteit tussen parochies.

De ‘Beleidsbrief 2020 – Naar missionaire geloofsgemeenschappen’ verschijnt in de week, waarin het precies twee jaar geleden is dat Mgr. Smeets werd benoemd tot bisschop van Roermond.

Na een periode van kennismaken en oriënteren wil de bisschop met deze brief een aantal nieuwe beleidskaders scheppen voor de samenwerking tussen parochies en de vitalisering van de geloofsgemeenschappen in Limburg.

 

Hierover is afgelopen maanden ook uitgebreid met de dekens van de dertien dekenaten in het bisdom gesproken.

Het bisdom Roermond gaat terug van de ongeveer 300 huidige parochieverbanden naar zo’n 50 parochiefederaties/fusieparochies.

Volgens Mgr. Smeets is schaalvergroting van de bestuurlijke structuur op dit moment de beste garantie om ervoor te zorgen dat de beschikbare pastorale krachten en vrijwilligers op de juiste plaats kunnen worden ingezet.

De bisschop wijst erop dat het de taak van alle mensen in de Kerk is om het geloof uit te dragen via diaconie of een persoonlijk geloofsgetuigenis.

Mgr. Smeets heeft aangegeven dat pastorale benoemingen in parochies voortaan plaatsvinden voor de duur van zes jaar, met een mogelijkheid tot verlenging.

Afgelopen jaar is de trend al ingezet om meer doorstroming en een zekere mate van verjonging in parochies te kunnen doorvoeren.

Priesters en diakens verzoekt  hij om, zoals in de Kerk gebruikelijk is, bij het bereiken van hun 75e levensjaar hun ontslag aan te bieden.

Voor de benoeming van kerkbestuursleden wordt voortaan de officiële zittingstermijn van vier jaar gehanteerd, met eenmalig de mogelijkheid tot verlenging.

De bisschop spreekt in de brief zijn grote waardering uit voor het vele werk dat in parochies wordt verzet.

Hij doet een beroep op de onderlinge solidariteit tussen parochies binnen de federaties-in-wording om elkaar waar mogelijk ook op financieel vlak te ondersteunen en te helpen bij het werven van nieuwe inkomsten.