De gemeente Sittard-Geleen gaat de komende tijd anticyclisch investeren en stimuleren om de nadelige economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te bestrijden.

Dat blijkt uit de begroting en meerjarenbegroting 2021-2024, die op 8 oktober aan de gemeenteraad is aangeboden. Tegelijkertijd worden hierdoor een groot aantal beleidswensen gerealiseerd van college en gemeenteraad, maar ook van inwoners, instellingen en bedrijven. Een van de maatregelen die komend jaar genomen wordt, is het verhogen van het onderhoudsniveau van (een deel van) de openbare ruimte.

Dankzij een sterke begrotingsdiscipline de afgelopen jaren hoeft Sittard-Geleen niet meer te bezuinigen en zijn de gemeentelijke financiën duurzaam op orde. ,,En dat willen we zo houden,” zegt wethouder Ton Raven (middelen), die uiteraard wijst op de onvoorspelbaarheid van de gevolgen van de coronacrisis. Hij gaat er nog steeds van uit dat het rijk de kosten die de gemeente maakt, compenseert. In de begroting 2021-2024 zijn gelden gereserveerd voor het opvangen van negatieve gevolgen van corona die niet via het rijk of andere regelingen worden gecompenseerd. Het betreft een reservering van 2,5 miljoen euro.

Desondanks gaat Sittard-Geleen niet op zijn lauweren rusten. ,,In een economische crisis is het aan de overheid om anticyclisch te investeren en te stimuleren. Kansen verzilveren is het motto. En dat doen we,” zegt Ton Raven, wijzend op een pakket van 75 miljoen euro aan maatschappelijke investeringen, 45 miljoen onderhoudsinvesteringen en 2,8 miljoen euro stimuleringsmaatregelen de komende jaren.

Citaat brief van Bouwend Nederland e.a.: “Juist de infrasector kan een grote rol spelen om sterker uit de crisis te komen. Uit onderzoek blijkt dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in de sector, 2 tot 3 euro aan extra economische activiteit teweeg brengt. Dit betekent dat de infrasector kan worden gebruikt als het vliegwiel om de lokale economie uit de crisis te halen en ook de lokale werkgelegenheid in ieder geval voor de infrastructuurbranche op peil te houden”. (oktober 2020)

In het oog springende investeringen zijn het al genoemde verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, het schoonhouden van de stad en het intensiveren van wegenonderhoud. Het mantelzorgcompliment wordt blijvend verhoogd, er komt een nieuwe gemeenschapsaccommodatie aan de Odasingel in Sittard en een landschapspark bij De Haese tussen Geleen en Sittard. Ook wordt geld gereserveerd voor een huisvestingsplan voor scholen en de vernieuwbouw van Glanerbrook in Geleen tot de zwem- en schaatsvoorziening van Sittard-Geleen. Ook komen er extra middelen voor handhaving. Sittard-Geleen gaat aan de slag met stedelijke ontwikkeling en er komt een centrumaanpak voor de binnensteden. Door op cultuurgebied de krachten te bundelen, worden de verbindingen in het culturele veld sterker.

Met uitvoering van de Transformatievisie Wonen gaat het woningaanbod op de schop. Nieuwe woningen vervangen verouderde woningen, zodat alle doelgroepen hier passende, toekomstbestendige woonruimte kunnen vinden. Ook de Omgevingsvisie krijgt meer vorm. En er komt duidelijkheid wat betreft de parkeertarieven, wordt samen met de provincie Limburg gezocht naar oplossingen voor de fileproblemen op de Middenweg en Hasseltsebaan en de aantrekkingskracht van Sittard-Geleen voor bezoekers en toeristen wordt vergroot, bijvoorbeeld door sterke punten van Sittard-Geleen beter onder de aandacht te brengen.

Sittard-Geleen is van groot economisch belang. Als centrumfunctie voor de (eu)regio, maar ook landelijk en internationaal. De komende tijd verbeteren we de samenwerking om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt – ook over de grens – beter op elkaar aan te laten sluiten. Chemelot, Brightlands en Nedcar overwegen dit decennium fors te investeren. Dat biedt voor de gemeente grote (ook financiële) kansen. Dit zal de economische positie van Sittard-Geleen in de (eu)regio versterken. Via het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt verder de samenwerking met het Rijk en Zuid-Limburg geïntensiveerd via de kortgeleden ontvangen NOVI-status. Met de Provincie Limburg is een bestuurlijke samenwerking overeengekomen.

Daarnaast blijft Sittard-Geleen die sociale gemeente die ze al sinds jaar en dag is. Iedereen doet mee, blijft het adagium. Jongeren worden actief betrokken bij de stad, zodat zij mee aan de wieg staan van hun eigen toekomstbeeld.

Het investeringsprogramma voor 2021 en verder is fors en omvangrijk. Dit kan door een verhoging van onroerend zaak belasting, waarbij de woonlasten beperkt stijgen. ,,Daarmee wordt de basis weer op orde gebracht, wordt de gemeente weerbaar gemaakt, onze (eu)regionale positie versterkt en we geven noodzakelijke impulsen aan de economie. Het is een anticyclisch pakket maatregelen dat de lokale economie stimuleert en de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente vooruit helpt,” aldus wethouder Raven.

De gemeente werkt via de toekomstvisie 2030 de komende tijd toe naar een andere rol. Die van ondersteuner in plaats van bepaler. Dat betekent beter luisteren naar de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen. En samen tot oplossingen komen. Daardoor hopen wij het vertrouwen in de gemeente te herwinnen. Mensen krijgen de ruimte om zelf met ideeën en initiatieven te komen en de gemeente ondersteunt die zo veel mogelijk. Niet altijd met geld, maar ook met kennis, mensen of materialen.

Naast de begroting 2021 is ook de derde rapportage 2020 aan de raad aangeboden. Daarin staan de meevallers en tegenvallers van de afgelopen periode. Het positieve resultaat van de 3e rapportage bedraagt 1,5 miljoen euro en wordt eveneens gereserveerd voor maatwerk oplossingen voor nadelige gevolgen corona.

De gemeenteraad bespreekt de begroting in de rondes van 15 en 29 oktober en tijdens de raadsvergadering van 11 en 12 november aanstaande.