Het college van burgemeester en wethouders legt de Beekse gemeenteraad wederom een sluitende begroting voor.

Beek heeft, net als alle andere Nederlandse gemeenten, forse financiële uitdagingen maar bezuinigt komende jaar niet.

Beek investeert in haar dienstverlening en ontziet haar inwoners en ondernemers door de OZB niet te verhogen.

Om de begroting sluitend te krijgen maakt het college andere keuzes.

Zo worden gelden die bestemd waren voor de strategische investeringsagenda gebruikt om tegenvallers op te vangen.

Door het treffen van technische maatregelen zorgt Beek voor een sluitend meerjarenperspectief, waarbij alleen in 2021 eenmalig een beroep wordt gedaan op de algemene reserve van 293.200 euro.

“En dat mag, gezien de algehele verslechtering van de gemeentefinanciën, als een prestatie van formaat worden gezien”, zegt wethouder Ralph Diederen (financiën).

Volgens de wethouder profiteert Beek van reserves die in betere tijden zijn opgebouwd. “Door die gelden eenmalig in te zetten, is het niet nodig om in deze coronatijd harde bezuinigingsmaatregelen te treffen.

Veel inwoners, ondernemers en verenigingen hebben het namelijk al zwaar genoeg.

Ik ben er dan ook bijzonder trots op dat we onze woonlasten laag kunnen houden en niet op zorg, inkomensondersteuning, verenigingen en cultuur hoeven te korten.”

Daarnaast gaat Beek lopende projecten zoals de BMV Spaubeek, Keutelbeek en de Markt in Beek sneller uitvoeren.

En ook de dienstverlening wordt verbeterd waardoor bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning sneller en makkelijker wordt.”

Voor alle kleine en middelgrote gemeenten blijft er echter wel een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen: de herverdeling van het gemeentefonds.

De herverdeling werd eerder uitgesteld omdat deze onevenredig negatief uitpakt voor kleine gemeenten.

Beek voert, samen met andere gemeenten, een actieve lobby richting het Rijk om de beoogde herverdeling aangepast te krijgen.

De gemeenteraad debatteert op 12 november over de begroting 2021-2024.